Өмнөд Африкт уул уурхайн хөгжилд саад болж байсан таван хүчин зүйлийг дурдах